• 850 305 38 51

İNSAN KAYNAKLARI - Aysu Doğal Kaynak Suyu

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin Şirketin misyon ve vizyonuna uygun İnsan Kaynakları politikasının ana hedefleridir. Bu hedefler;

Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,

Personelin yetkinliğini ve verimliliğini arttırmak için eğitim ve gelişim programları düzenlemek,

Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırıcı ve Şirkette çalışmayı özendirici önlemler almak,

Personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, personelin görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak

Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak,

İstihdam politikamız; İnsan kaynakları temelinde stratejik yönetim ve işletmeye katma değer oluşturmayı hedef alan anlayış içerisinde hareket etmektir. Kurumsal başarı ancak kurumun en önemli varlığı olan insan kaynağının en verimli şekilde işe alınması, yerleştirilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi, kurumu hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir işgücü yapısının oluşturulmasını ve bu işgücünün sürekli gelişimini sağlayarak faaliyetlerini sistemli bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, Şirketimizin ortak hedeflerine doğru birlikte hareket eden personelimiz için; samimi, sürekli gelişimi etkin kılan, teknolojiyi takip eden, her çalışanını bir değer haline getiren, katılımcı bir takım ruhu ile çalışma huzurunun hakim olduğu ve rekabet avantajı sağlayan insan kaynağına sahip bir iş ortamı oluşturmayı hedeflemiştir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

İnsana Saygı: İnsana ilişkin bütün işlerde, kararlarda, çalışmalarda insana saygının temel esas olarak benimsenmesi, çalışma koşullarımızın vazgeçilmez kuralıdır. İnsan Kaynakları yönetiminin var olma nedeni insana saygıdır. Bu vazgeçilmez kuralın insan kaynakları yönetimi açışından önemi daha da büyüktür. Çünkü çalışmalarımızın tamamı insana yöneliktir.

Tarafsızlık: ´olmazsa olmaz ´ çalışma ilkelerimizdendir. Özelikle personel seçimi sırasında sıklıkla yaşanan kayırma,torpil ve benzeri bütün girişimler kesin bir kararlılıkta ret edilmektedir.

Kurum Önceliği: Çalışmalarımız ne olursa olsun yöneticilerimizin bireysel görüşleri değil, kurumun görüşü, kurumun önceliği ön plandadır.

Gizlilik: İnsan Kaynakları personel performans değerlendirmelerini izler, arşivler, işe başvuruların değerlendirilmesini sağlar, gerekli duyuları yapar. Bütün bu çalışmaları yaparken, kurum içi ve dışı bilgi sızdırmaları engellemek için gizlilik ilkesine göre çalışır.

Bilgilendirme: İnsan Kaynakları birimi sistemlerin bilinmesi, süreçlerin anlaşılması için zaman zaman personele yönelik seminerler düzenler. Çalışmalar hakkında işgörenleri bilgilendirir.

Disiplin: İK çalışmalarımız , çoğunlukla zamana karşı yapılmak zorundadır. Bilgi akışlarının belirli bir sistematik ve disiplin içinde yapılır.

Bilimsellik: İK personel seçiminden performans belirlemesine psikoteknik uygulamalardan, örgütsel kültürün pekişmesine ilişkin çalışmalara kadar bütün uygulamaların bilimsel ilkelere, araştırma verilerine dayandırılır.